S. No.

Name

Faculty Member

1.

Mrs. Aruna Suresh

Principal
B.Sc., M.A., B.Ed., M.Phil.

2.

Mrs. Seema Tyagi

M.Com.,B.Ed.

3.

Mr. Pramod Jain

M.Sc.(Physics),B.Ed.

4.

Mr. Ajay Soni

M.A., B.Ed.(English)

5.

Mrs. Richa Thawni

M.Sc., B.Ed.

6.

Mrs. Chandra Kala

M.A., B.Ed.

7.

Mrs. Santosh Sharma

 MCA, A Level

8

Mr. Vijay Krishan Sharma

M. A., B. Ed.

9.

Mrs. Prabha Joshi

M.A., B.Ed.

10.

Ms. Heena Mudgal

B.Sc., B.Ed.(Biology)

11.

Mrs. Anju Singh

M.A., B.Ed

12.

Mrs. Anupama Jain

B.Sc., PGDCA

13.

Mrs. Leena Sharma

B.Sc.,M. A., B. Ed.

14.

Ms. Dimple Sharma

B.A., N.T.T

15.

Mrs. Neelam Rani

B.A., B.Ed.

16.

Mrs. Vinita Sharma

M.A., B.Ed., N.T.T.

17.

Mrs. Neelam Sharma

M.A., B.Ed.

18.

Mrs. Priya Kataria

M.Com., B.Ed.

19.

Mrs. Kanika Kaushik

M.Sc, B.Ed.,

20.

Mr. Amrik Singh

Diploma in Music Visharad

21.

Mr. Abhishek Jain

M.Com, B.Ed.

22

Mr. Chandra Prakash Bansal

B.Sc., B.Lib, M.Lib.

23.

Mrs. Krishna Swarnkar

M.A., B.Ed.

24.

Mrs. Madhavi Parmar

M.A., B.Ed.

25.

Mr. Kailash Sharma

MCA, CCNA, MCSE.

26.

Mrs. Priya Sharma

M.A., B.Ed.

27.

Mr. Neta Ram Dhaked

B.A., B.P.Ed.

28.

Ms. Subi K. Mol

M.Sc.,B.Ed

29.

Ms. Anamika Jain

M. Com., B.Ed.

30.

Mrs. Beena Rathore

M.A., B.Ed.

31.

Mr. Kailash Chand Yadav

B.A. B.PE. B.P.ED. M.P.ED. NIS

32.

Mrs. Priyanka Gupta

M.A.,N.T.T.,B.Ed.

33.

Mrs. Renuka Yadav

BCA, B.A, B.Ed.

34.

Mrs. Sanchaita Manna

B.A.,B.Ed.,N.T.T

35.

Mrs. Ekta Sharma

M.A.

36.

Mrs. Nidhi Dagur

M.A.,N.T.T.,P.T.T.

37.

Mrs. Nisha Sharma

M.A., B.Ed.(English)

38.

Mrs. Ranjeeta Jain

M.Com. B.Ed.

39.

Mr. Sanjay David

B.A. B.Ed
   40.